ویلاس

خدمات نیروی کار آبسرد - سرويس کار

خدمات کارگری ویلاس

خدمات نیروی کار

درصورتیکه برای کارهای خود نیاز به سرکارگر و یا کارگر ساده و نیمه ماهر ساختمانی و باغبانی و… دارید می توانید از پروفایل این بخش نسبت به انتخاب شخص مورد نظر اقدام نموده و مستقیما با او تماس بگیرید.

کاربلد های آبسرد

مشاهده پروفایل کاربلدها

سیدگل آقا طاهری

مهارت : کارگرساده

کدکاربلد : z-1101

0/5

سید یاور نقوی

مهارت : کارگرساده

کدکاربلد : z-1102

0/5

محمودی

مهارت : کارگرساده

کدکاربلد : z-1104

0/5

سیدگل آقا طاهری

مهارت : کارگر بنایی

کدکاربلد : z-1101

0/5

سید یاور نقوی

مهارت : کارگر بنایی

کدکاربلد : z-1102

0/5

محمودی

مهارت : کارگر بنایی

کدکاربلد : z-1104

0/5

سعید محمدی

مهارت : کارگر بنایی

کدکاربلد : z-1105

0/5

عمان عمانی

مهارت : کارگر بنایی

کدکاربلد : A-1265

0/5

سیدگل آقا طاهری

مهارت : کارگر کشاورزی

کدکاربلد : z-1101

0/5

سید یاور نقوی

مهارت : کارگر کشاورزی

کدکاربلد : z-1102

0/5

محمودی

مهارت : کارگر کشاورزی

کدکاربلد : z-1104

0/5

سیدگل آقا طاهری

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : z-1101

0/5

سید یاور نقوی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : z-1102

0/5

محمودی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : z-1104

0/5

سعید محمدی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : z-1105

0/5

عمان عمانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : A-1265

0/5

جابر حسینی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1106

0/5

سید احمد موسوی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1109

0/5

برجان نوری

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1107

0/5

امین رضایی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1108

0/5

امرالله نهتانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1110

0/5

حمزه نهتانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1111

0/5

حیدر نهتانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1112

0/5

حلیم نهتانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1113

0/5

رضا نهتانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1114

0/5

سعید نهتانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1115

0/5

رحمان الله آرمانی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1116

0/5

علی میرزایی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1117

0/5

احمد رضایی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1118

0/5

سید اکبر حسینی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1119

0/5

سید باقر موسوی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1120

0/5

سید محمد موسوی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1121

0/5

اکبر حیدری

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1122

0/5

علی محمدی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1123

0/5

محمد نوری

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1124

0/5

امیرحسین موسوی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1125

0/5

رضا بربری

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1126

0/5

جواد حسینی

مهارت : کارگر باغبانی 

کدکاربلد : Z-1130

0/5

مهدی محمودی

مهارت : کارگر باغبانی

کدکاربلد : Z-1129

0/5

محمودی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : z-1104

0/5

سعید محمدی

مهارت : کارگر بنایی

کدکاربلد : z-1105

0/5

عمان عمانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : A-1265

0/5

جابر حسینی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1106

0/5

سید احمد موسوی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1109

0/5

برجان نوری

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1107

0/5

امین رضایی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1108

0/5

امرالله نهتانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1110

0/5

حمزه نهتانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1111

0/5

حیدر نهتانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1112

0/5

حلیم نهتانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1113

0/5

رضا نهتانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1114

0/5

سعید نهتانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1115

0/5

رحمان الله آرمانی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1116

0/5

علی میرزایی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1117

0/5

احمد رضایی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1118

0/5

سید اکبر حسینی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1119

0/5

سید باقر موسوی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1120

0/5

سید محمد موسوی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1121

0/5

اکبر حیدری

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1122

0/5

علی محمدی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1123

0/5

محمد نوری

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1124

0/5

امیرحسین موسوی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1125

0/5

رضا بربری

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1126

0/5

خان محمد قادری

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1127

0/5

محمد حیدری

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1128

0/5

مهدی محمودی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1129

0/5

جواد حسینی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1130

0/5

سید عبدالله موسوی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1131

0/5

سید احمد موسوی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1132

0/5

سید احمد حسینی

مهارت : سرکارگر ساختمانی

کدکاربلد : Z-1133

0/5

محمودی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : z-1104

0/5

برجان نوری

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1107

0/5

امین رضایی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1108

0/5

امرالله نهتانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1110

0/5

حمزه نهتانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1111

0/5

حیدر نهتانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1112

0/5

حلیم نهتانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1113

0/5

رضا نهتانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1114

0/5

سعید نهتانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1115

0/5

رحمان الله آرمانی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1116

0/5

احمد رضایی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1118

0/5

سید اکبر حسینی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1119

0/5

سید باقر موسوی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1120

0/5

سید محمد موسوی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1121

0/5

اکبر حیدری

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1122

0/5

علی محمدی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1123

0/5

محمد نوری

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1124

0/5

امیرحسین موسوی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1125

0/5

رضا بربری

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1126

0/5

جواد حسینی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1130

0/5

مهدی محمودی

مهارت : سرکارگر کشاورزی

کدکاربلد : Z-1129

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat